Uitzonderingen

Home » GDPR » Uitzonderingen

Uitzonderingen

Organisaties die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, biomedische wetenschappen en andere zorgsectoren die gegevens verzamelen en/of gebruiken over gezondheid, genetische gegevens of andere soorten gevoelige persoonsgegevens, moeten ervoor zorgen dat ze onder een van de uitzonderlijke omstandigheden in de AGV vallen waaronder het verbod op de verwerking van gevoelige persoonsgegevens niet van toepassing is.

• de persoon op wie de bijzondere persoonsgegevens betrekking hebben heeft zijn/haar expliciete toestemming gegeven voor de verwerking voor een of meer specifieke en wettelijke doeleinden (tenzij deze toestemming is verboden door EU- of lidstaatwet);

• de verwerking is nodig om de “vitale belangen” van het individu op wie de relevante gegevens betrekking hebben of een ander individu te beschermen, wanneer de betrokkene fysiek of wettelijk niet in staat is toestemming te verlenen (in het algemeen geldt deze uitzondering alleen in levensbedreigende situaties);

• de verwerking is noodzakelijk voor preventieve geneeskunde, voor de beoordeling van de werkcapaciteit van de werknemer, medische diagnose, gezondheidszorg of sociale verzorging of behandeling of het beheer van gezondheids- of sociale zorgsystemen en -diensten op de basis van de wetgeving van de EU of de lidstaten of op grond van een contract met een beroepsbeoefenaar en onder bepaalde voorwaarden en waarborgen;

• de verwerking is nodig om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, zoals bescherming tegen ernstige grensoverschrijdende bedreigingen voor de gezondheid of het waarborgen van hoge normen voor kwaliteit en veiligheid van gezondheidszorg en van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen op basis van EU- of lidstaatwet die voorziet in passende en specifieke maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden van de onderdanen, met name het beroepsgeheim.

De EU-lidstaten kunnen verdere voorwaarden handhaven of invoeren die betrekking hebben op de verwerking van genetische gegevens of gezondheidsgegevens.

Data Protection Officer inhuren